Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, Swasti Nawa warsa 1939 Shaka, Rahajeng Nyanggra Nyepi (28 Maret 2017) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Rabu, 26 April 2017

Ahok Kalah, Pendukungné sing Move on!

Sing move on, kéto rasang admin anaké matoh di Pilkada DKI. Uli tanggal siangolas, jani suba tanggal nemlikur, nu masih ada sing terima lan sing medayanin I Ahok kalah di Pilkada DKI Jakarta.

Apa kranané admin ngorang kéto? Utamané informasi masuk nto uling serana ané paling sai bakat urik aji dogol limané, hp! Di sosial media ajak portal berita online nu doén naké sing med-med ngitungang I Ahok kalah. Sing ja jelema di Jakarta doén ibuk, kanti di sisin Jakartané bareng éwa.

Ada ané nemah temah, ada né merarakang kéléngné bilang wai di facebook. Aduh, move on Yan! Mekita ngorin kéto, tapi takut masih admin, nen gedeganga jak brayané di facebook sing ngelah timpal ajak melike-likekan muah komen-komenan nyen. Hehehe.

Ané lucuné sing kéto, ulian Ahok kalah di DKI, ada né iseng-iseng ngorin Ahok dadi gubernur di tongos lénan. Ulian ngefans ajak I Ahok. Nénénan suba makada ramé buin sosmedé, ada ngaé tagar #Ahok4Bali1 apa nto. Aduh, nak Bali setres bareng ulian Pilkada Jakarta. Iraga di Bali gumi landuh, gemah ripah lohjinawi nak ba sing perlu I Ahok. Ahok nto jlama khusus aggon ngatur tongos ne ruet model Jakarta, pang tertata, yén ango di Bali sing cocok. Adi kéto? Yéh, Bali nto nak gumi luih, gumi landuh, adat budaya lan agamané nunggal. Patut tuah putra/putri Bali ané mimpin, ané suba nawang karakteristik Bali nto kénkén! Sing ja ulah-aluh ngejang jelema di Bali. Pemimpin Bali patut lekad, idup, mati di Bali. Amen sing kéto, iya sing ja kar nawang kénkén spesialné Bali nto. Jeg pang danan ja! Amen anak sing ngerti kénkén Bali nto sujatiné, terus baang mimpin Bali, jeg kar benyah lidekanga. Nto jani tolih.. Pasih nagih uruga. Bilang dangka, jalané uyakina mini market kanti ka désa-désa. Apa akibat sosialné tumbuh? Pekenan di Desa suba MPP jani, Mati Pelan-Pelan. Toko-toko cenik muah warung lan penggak ngancan ngaliunang suba matutup lan gulung tikar. Ulian arus Pariwisaté kebablasan, kanti Pura jani suba dadi barang komersil. Aruh..!! Baang Bali nak Bali né mimpin. Ané lekad, idup, lan matiné di Bali. Da gebuh bibihé misi ngorin nak ka Bali!

Suud benya baperan ulian jagoné kalah di ibu kota. Masih benya sing ada kontribusi apa ditu! Da bes joh matolihan, né paek tongos iragané ngoyong, 2018 anak Pilkada, lan jani pilih-pilah calon nak Bali ne melah, anggon mimpin Bali apang Bungah, Taksu Baliné apang ngancan masinar. Kéto doén.

Senin, 10 April 2017

Jro, Jani Nak Ngelawang Matarif!

Suba biasa, asal nuju rainan Galungan buka kéné, nepak raina Umanis Galungan a.k.a. Wrespati Umanis Wuku Dunggulan neked ka umanis Kuningan, dasa lemeng nyejer, jeg ramé suba di jalané ada nak ngelawang. Ané ngelawang, uli cenik-cenik nganti ka truna bajang tua. Uli barong peplalianan mabarung gong malakar séng, nganteg barong sesuhunan mabarungan magambelan temaga majatu baja. Uli tepakan ngeréngséng kanti ngempur padet tekek.

Ngelawang, tuah suba dadi tradisi lan budayan iraga nuju nganem sasih. Tetujoné melah, ngulah sahananing mala, papa klesa dijagaté. Sahananing grubug, gering, desti malaib, jejeh tekén anak ngelawang. Nyanan bisa sarap barong, nyeh naké ngaliak jitne caplok barong bangkung. Apang rerainané tertib aman sekala niskala, penting mula ada nak ngelawang.

Lén kin to, nak né tuah wadah berekspresi nik-nik iragané masih. Angona tongos saling ngalih timpal, malajah ngatur timpal, dadi pemimpin, ngatur pipis asil nglawang pang nyak adil, muah ne lénan.

Ah, nto jani naké nglawang nak tuah Ngamén!! Kéto cara jani nak éwér misi saklek sada mocé mapi paling mangkanana manyambatang.

"Barong ngamén ngamain kantong né!" Béh jeg mudah ja ajianga tradisin né pedidi. Nah, kwala kudyang men? Kéto ya koné, kéto! Da ento tungkasina, apang da benyah jak makejang. Pang da dadi uyut, nak nglah wiweka, nglah pendapat mabinayan.

Ulian kreatif nik-niké mengcover ngelawang ené, dingeh orta ada kanti naké ngaé pakét upahan nak maigelan nuju ngelawang. Mih pakétné tawah gati. Mirib ulian ené ada nak nyambat Ngelawang ento suba dadi barang komersil. Apa saja seken kéto, apa tuah tutur bebanyolan di jalan.

Kéné nto contoh pakétné :
1. Pakét I, Sawéntena : 10 Tali, Papangan makpak ikut alingsehan.
2. Pakét II, 15 tali misi kerauhan.
3. Pakét III, 25 tali pyah, medaging ngunying + ngajeng siap KFC..
4. Pakét IV, 50 tali komplit plus jungklang-jungkling ngosok punyan kayu.

Hahaha.... Mla baud né nglah gaé né. Misi pakét ngunying makpak siap KFC pada. Sakit grieng!!

Kendari, PKJ/11/4/17

Rabu, 22 Maret 2017

J.U.L.I.A.N.A.


J ujur tuah saja ane dadi modal idup tiange,
U lian tiang bisa masih matilesang raga,
L antas maan tiang tongos ane ane buka jani,
I ja ya lakun majalan ada doen nak nyapatin,
A nak muani muang luh malegendah solahne soleh-soleh,
N anging solehe tuah di kulit,
A pan di tengah kenehne tulus saja masawitra.


pkj - 16-11-2014

 

Jumat, 10 Maret 2017

Ané Cén Kuatan? Luh Apa Muani? (Nang Tegteg lan I Méngong)

Peteng l, lintang ring jam kutus Nang Tegteg lan pianakné, I Wayan Méngong negak santai sambil ngorta-ngorta di ambén balé dajané

"Nang,  nyatua masem nyak?"

"Idep cainé Ngong?"

"Tebag-tebagan maksudné nang. Ané suba-suba lumrah gén. Tutur kakedékan di jalané.."

"Men apa tebagané Ngong?"

"Kéné Nang, nyén ané paling kereng lan kuat, anak luh apa anak muani?"

"Suba pasti anak muani cening Méngong bagus!"

"Pelih Nang! Sing ada unduk! Yén cara icang anak Luh ané paling kuat"

"Adi bani cai ngorahang kéto?"

"Yéh, tegarang nanang minehang, anak Luh kija-kija nyidaang ngaba gunung dadua, anak muani kija-kija tuah ngaba taluh dadua. Buina ngaba taluh dadua doén misi ngidih tulung tekén kedisné...😂😂😂"

"Béhhhh....! ento mara ngaba gén! Pang tawang cai, Nanang dadi nak muani, dibi sanja mantigang gunung di pos kamling, teked jumah buin mejek-mejek gunung dadua! Enduk kadén cai nak muani nto? Nak luh paling bisa mecil taluh duang bungkul tekén mongbong kedis cenik aukud.. 😁😁😁"

"Adah, Nanang kuang refrensi ne! Nak luh nto ngelah gua pada...! Aéng gati goané, dedet kabinawa. Gajah ngidang mengkeb kema Nang! Kwala cunguhné doén..😄😂😂😂😂"

"Sakit grieng cai Ngong...!!," Nang Tegteg maklieng ngaku ngenceh laut ngojog Mén Wayan di kamarné.

Pkj
Kendari, Sukra Wage Wariga (10/3/17)

Senin, 27 Februari 2017

Ngenceh - Nang Tegteg Lan IMéngong

Sedek semeng nuju dina anu nuju ngopi negak santai naar bubuh matimpal kopi, Nang Tegteg matakon ken I Méngong. Patakonné unduk yeh.

"Ning, tawang yéh apa jangina di lemari ésé kén émén ceningé dibi? Dadi soléh rasané kat inem? Jenengné cara téh! Aken mawadah cawan buin..."

"Awang né nang. 😑 Nepukin sing apa! Dibi icang selidan ba pules, maan bangun ngenceh doén daslemahé..😵"

"Apa ja nto? Soléh sajan rasané..😕"

"O aa, Saja nang, sap cang ngorang, dibi icang ngenceh ada né soleh di WC, bukak pintu WC-né jeg ngendih lampuné pedidina! 😮😓😓 nyeh cang dibi.."

"Sakit grieng...! Cai ngenceh di Kulkasé!!! Dong enceh cainé kat siup nanang tuni! Sakit ended...! 😡😠😈👿👹💀"

".....😱😱😇😇😇😇..."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...