Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, Swasti Nawa warsa 1939 Shaka, Rahajeng Nyanggra Nyepi (28 Maret 2017) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Senin, 30 Oktober 2017

Penampahan Galungan: Asikk Ngelawar?

"Om Swastyastu, Rahajeng nyanggra rahina Galungan sameton Sutha Abimanyu (SA), dumogi ja satata ngamolihang karahayuan sami. Om Swaha."

Anggara Wage nuju wuku Dunggulan, kawastanin Penampahan Galungan. Para kramane sibuk, mebat makarya olah-olahan kanggen ring Galungane. Olahan katur majeng ring Bhatara-Bhatari ring merajan, muah katur ring Bhatara Dalem, pasne dalem perut. Kan nika utama masih ngih? 😁 Mangda nenten ngarebeda sang bhuta Galungan, Bhuta Dengen, lan Bhuta Amangkurat. 😁😁😁😁😁

Napi ajak Makejang mebat di Penampahan Galunganne? Wajibkah mebat lan ngae olah-olahan niki?
Indayang pinehang, lan ngiring mabligbagan..😂👍

Rabu, 13 September 2017

Malajah Memaca Sloka UDG


Sameton SA sane kantun seneng simpang meriki, niki aturin titiang conto ngwacen utawi nembangang sloka lan ngartosnyane. Ngwacen nganggen reng Sruti. Dumadak sida maguna angggen iraga sareng-sareng malajah. Matur suksma sane sampun kayun simpang, elingang share ring sameton tiosan sane oneng ring malajah masloka.

Minggu, 13 Agustus 2017

Sibuk Dadi YouTubers Jani

Sué tan polih nyurat, sué tan polih magatra, kangen kerasa. Buka gendingané Widi Widiana keneh-kenehang. 😁 Lek, tiang ajak sameton Sutha Abimanyu (SA) sané sering mlancaran meriki nanging tan polih napi. Umpamiang sawah, sampun suéné carik tiangé eneng, tuh gaing tan patoyo. 😅😅

Pikobeté tan ja akéh sujatiné. Tuah ja sibuk turmaning males, ten bisa ngatur waktu, inspirasine buntu, muang wénten karya tiosan sané mikobetin, indik swadharma ngrahina pinaka abdi masyarakat, kurenan, dados bapak, kepala rumah tangga, msl.

Wénten taler peplalianan anyar mangkin sané ngamolihang hasil. Hehehe... 😄😄 realistis idup tiangé, tiang perlu kin pipis, ané ngasilang pipis malu bakat gaénin tiang. Nuutin jaman lan selera pasar masih bedik-bedik, nanging tetep di jalur idealisme pedidi. Hehehe.. 😁😁

Iseng tiang ngayoutube cara mangkiné.  Gabung di addsense, polih pancingan akidik jeg gedé bayuné terus bereksplorasi di youtube. Mirib sameton SA akéh taler dados youtuber ngih? Madue Vlog? Buihh mantap. Terus berkarya ngih. Yén tiang nak tuah mlajah milu-milu tuung manten. 😁 Nuutin jaman kémanten apang ten ketinggalan masih.

Dadosné, sepi pun kadi niki. Kudyang men? Hehe.. budi niki uletang ngurek, masih amonikian. Sameton sané simpang masih keni ban ngeték. Niki aget-aget wenten nak memaca tulisané niki. Ba aget yen ad memaca, napi malih madaging komen ring sor. Nyumingkinan nyak mabayuan bedik makita ngeblog. Pet prade pun nulis, anak komen sing ada, anak memaca masih sing ada, jeg males bana nulis. Hehehe... maklum ngih, nulis nika nak perlu energi 😂😂😂.

Kéto gén. Tabik.

Kendari, 13/8/2017
Simpangin titiang ring:
ig_ julpande
Twitter_ @jul_pande

Rabu, 26 April 2017

Ahok Kalah, Pendukungné sing Move on!

Sing move on, kéto rasang admin anaké matoh di Pilkada DKI. Uli tanggal siangolas, jani suba tanggal nemlikur, nu masih ada sing terima lan sing medayanin I Ahok kalah di Pilkada DKI Jakarta.

Apa kranané admin ngorang kéto? Utamané informasi masuk nto uling serana ané paling sai bakat urik aji dogol limané, hp! Di sosial media ajak portal berita online nu doén naké sing med-med ngitungang I Ahok kalah. Sing ja jelema di Jakarta doén ibuk, kanti di sisin Jakartané bareng éwa.

Ada ané nemah temah, ada né merarakang kéléngné bilang wai di facebook. Aduh, move on Yan! Mekita ngorin kéto, tapi takut masih admin, nen gedeganga jak brayané di facebook sing ngelah timpal ajak melike-likekan muah komen-komenan nyen. Hehehe.

Ané lucuné sing kéto, ulian Ahok kalah di DKI, ada né iseng-iseng ngorin Ahok dadi gubernur di tongos lénan. Ulian ngefans ajak I Ahok. Nénénan suba makada ramé buin sosmedé, ada ngaé tagar #Ahok4Bali1 apa nto. Aduh, nak Bali setres bareng ulian Pilkada Jakarta. Iraga di Bali gumi landuh, gemah ripah lohjinawi nak ba sing perlu I Ahok. Ahok nto jlama khusus aggon ngatur tongos ne ruet model Jakarta, pang tertata, yén ango di Bali sing cocok. Adi kéto? Yéh, Bali nto nak gumi luih, gumi landuh, adat budaya lan agamané nunggal. Patut tuah putra/putri Bali ané mimpin, ané suba nawang karakteristik Bali nto kénkén! Sing ja ulah-aluh ngejang jelema di Bali. Pemimpin Bali patut lekad, idup, mati di Bali. Amen sing kéto, iya sing ja kar nawang kénkén spesialné Bali nto. Jeg pang danan ja! Amen anak sing ngerti kénkén Bali nto sujatiné, terus baang mimpin Bali, jeg kar benyah lidekanga. Nto jani tolih.. Pasih nagih uruga. Bilang dangka, jalané uyakina mini market kanti ka désa-désa. Apa akibat sosialné tumbuh? Pekenan di Desa suba MPP jani, Mati Pelan-Pelan. Toko-toko cenik muah warung lan penggak ngancan ngaliunang suba matutup lan gulung tikar. Ulian arus Pariwisaté kebablasan, kanti Pura jani suba dadi barang komersil. Aruh..!! Baang Bali nak Bali né mimpin. Ané lekad, idup, lan matiné di Bali. Da gebuh bibihé misi ngorin nak ka Bali!

Suud benya baperan ulian jagoné kalah di ibu kota. Masih benya sing ada kontribusi apa ditu! Da bes joh matolihan, né paek tongos iragané ngoyong, 2018 anak Pilkada, lan jani pilih-pilah calon nak Bali ne melah, anggon mimpin Bali apang Bungah, Taksu Baliné apang ngancan masinar. Kéto doén.

Senin, 10 April 2017

Jro, Jani Nak Ngelawang Matarif!

Suba biasa, asal nuju rainan Galungan buka kéné, nepak raina Umanis Galungan a.k.a. Wrespati Umanis Wuku Dunggulan neked ka umanis Kuningan, dasa lemeng nyejer, jeg ramé suba di jalané ada nak ngelawang. Ané ngelawang, uli cenik-cenik nganti ka truna bajang tua. Uli barong peplalianan mabarung gong malakar séng, nganteg barong sesuhunan mabarungan magambelan temaga majatu baja. Uli tepakan ngeréngséng kanti ngempur padet tekek.

Ngelawang, tuah suba dadi tradisi lan budayan iraga nuju nganem sasih. Tetujoné melah, ngulah sahananing mala, papa klesa dijagaté. Sahananing grubug, gering, desti malaib, jejeh tekén anak ngelawang. Nyanan bisa sarap barong, nyeh naké ngaliak jitne caplok barong bangkung. Apang rerainané tertib aman sekala niskala, penting mula ada nak ngelawang.

Lén kin to, nak né tuah wadah berekspresi nik-nik iragané masih. Angona tongos saling ngalih timpal, malajah ngatur timpal, dadi pemimpin, ngatur pipis asil nglawang pang nyak adil, muah ne lénan.

Ah, nto jani naké nglawang nak tuah Ngamén!! Kéto cara jani nak éwér misi saklek sada mocé mapi paling mangkanana manyambatang.

"Barong ngamén ngamain kantong né!" Béh jeg mudah ja ajianga tradisin né pedidi. Nah, kwala kudyang men? Kéto ya koné, kéto! Da ento tungkasina, apang da benyah jak makejang. Pang da dadi uyut, nak nglah wiweka, nglah pendapat mabinayan.

Ulian kreatif nik-niké mengcover ngelawang ené, dingeh orta ada kanti naké ngaé pakét upahan nak maigelan nuju ngelawang. Mih pakétné tawah gati. Mirib ulian ené ada nak nyambat Ngelawang ento suba dadi barang komersil. Apa saja seken kéto, apa tuah tutur bebanyolan di jalan.

Kéné nto contoh pakétné :
1. Pakét I, Sawéntena : 10 Tali, Papangan makpak ikut alingsehan.
2. Pakét II, 15 tali misi kerauhan.
3. Pakét III, 25 tali pyah, medaging ngunying + ngajeng siap KFC..
4. Pakét IV, 50 tali komplit plus jungklang-jungkling ngosok punyan kayu.

Hahaha.... Mla baud né nglah gaé né. Misi pakét ngunying makpak siap KFC pada. Sakit grieng!!

Kendari, PKJ/11/4/17

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...